AIPMT RESULTS

AIPMT RESULTS

Manjusha Tigga

AIR-11

Vishav Rakesh

AIR-19

Ksheitij Arya

AIR 19

Karan Garg

AIR 27

Hara Mishra

AIR 73

Dhwani Julka

AIR-116

Madhusudan

AIR 123

Nidhi Kharab

AIR 125

Sidharth Misra

AIR-198

Charu Garg

AIR 222

Daniel Hijam

AIR 225

Vivek Sharma

AIR-227

Anjali Kadam

AIR 302

Harsh Pratap

AIR 334

Neelam Jorwal

AIR 341

Parash Sharma

AIR 365

Dhananjay Pratap

AIR 426

Shubham Dokania

AIR-452

Tanya Amal

AIR-465

Kamal Jain

AIR-555

Rupam Kumari

AIR 708

Mohnish

AIR 848

Shikha Singh

AIR-909

Ananya Vandan

AIR 929

Enquiry
close slider